childSytuacja demograficzna Polski jest katastrofalna, mamy do czynienia z ujemnym przyrostem naturalnym i powolnym starzeniem się narodu. Kto ponosi winę za taki stan rzeczy? Dlaczego kobiety rodzą tak mało dzieci? Nie chcą rodzić, czy po prostu warunki materialne jakimi dysponują na „zielonej wyspie” zniechęcają je do potomstwa?

Odpowiedzi na te pytania można wysnuć z wyników badań CBOS przeprowadzonych pod koniec 2012 i na początku 2013 roku. W Warszawie zostały zaprezentowane wyniki sondażu mówiące o planach rozrodczych kobiet w Polsce.

Według wyników ankiety aż 86 % bezdzietnych kobiet w wieku od 18 do 28 lat chciało by mieć dzieci! Procent ten zmniejsza się wraz z wiekiem badanych i liczbą posiadanych potomków. Dla przykładu, kobiety w przedziale wiekowym 18 -31 lat, posiadające już jedno dziecko, chciałyby drugiego już tylko w 59% przypadków.

Kolejnym czynnikiem mającym duży wpływ na planowanie potomstwa jest posiadanie wsparcia ze strony rodziny. Kobiety w wieku od 18 do 45 lat, mające za sobą wsparcie najbliższych, niemal pięciokrotnie częściej planują posiadanie potomstwa (49% badanych) niż kobiety, które na wsparcie rodziny liczyć nie mogą (11% badanych). W opinii dyrektor CBOS, Mirosławy Grabowskiej, instytucje przeznaczone do pomocy młodym matkom „nie pełnią roli w sposób, który by kobiety satysfakcjonował”. Żłobki i przedszkola nie są dostosowane do potrzeb rodziców lub po prostu nie ma w nich wolnych miejsc, a niańki są zbyt kosztowne na kieszeń przeciętnej rodziny.

Innym czynnikiem mającym wpływ na plany kobiet jest wykształcenie, okazało się, że kobiety, które ukończyły studia (28%) częściej chcą kolejnego dziecka niż kobiety, które ukończyły edukacje na maturze (16%).

Wśród kobiet nieplanujących potomstwa w przedziale wiekowym 18 -33 lata, nieco ponad połowa (51%) wskazuje sytuację materialna jako powód, a około jedna trzecia (31%) za powód podaje konflikt pomiędzy kariera a rodziną.

Konflikt pomiędzy tymi dwoma rolami społecznymi jest w Polsce problemem nagminnym. Aż 33% respondentek w wieku 18 -45 lat musiało zrezygnować z pracy ze względu na brak możliwości pogodzenia pracy z obowiązkami matki, a 10% młodych matek zostało wyrzuconych z pracy z powodu urlopu macierzyńskiego lub wychowawczego.

Z badań widać wyraźnie, że kobiety w Polsce chcą rodzić dzieci, niestety, powstrzymuje je przed tym sytuacja finansowa i niewydolność instytucji państwowych mających, im macierzyństwo ułatwić. Potwierdzają to również wyniki badań demograficznych z Wysp Brytyjskich, na których Polki zajmują pierwsze miejsce w ilości rodzonych dzieci wyprzedzając nawet muzułmanki.

By zapewnić zastępowalność pokoleń, statystyczne 100 kobiet w wieku rozrodczym (15 -49 lat) powinno urodzić 210 -215 dzieci. W Polsce wskaźnik zastępowalności pokoleń to zaledwie 130 dzieci przypadających na 100 kobiet; jest to jeden z najgorszych wyników na świecie.

na podstawie: CBOS