renew-koszTechnika XXI wieku już dawno przerosła najczarniejsze wizje George’a Orwella. Zwykły człowiek jest narażony na inwigilację niemalże na każdym kroku – nawet jeśli stawia ten krok obok śmietnika.

Firma Renew ustawiła na ulicy Che­ap­si­de w Londynie nowoczesne kosze na śmieci, które są zaopatrzone w ekrany LCD oraz możliwość łączności przez Blu­eto­oth i Wi-Fi. Nie byłoby w tym nic złego, gdyby nie fakt, że kosze te są zdolne do śledzenia posiadaczy smartfonów z włączonym Wi-Fi. Polega to na zapisywaniu adresu MAC urządzeń będących własnością osób przechodzących w pobliżu śmietnika. Zbieranie tych danych umożliwia prześledzenie trasy poruszania się takiej osoby, jeśli tylko wiedzie ona w pobliżu nowoczesnych koszy, jak również umożliwia sprawdzenie częstotliwości z jaką się ona w konkretnym miejscu pojawia.

Firma będąca właścicielem elektronicznych śmietników stara się zbagatelizować całą sprawę. „Nie zbieramy żadnych osobistych danych, to działa mniej więcej, jak pliki co­okies na stronach internetowych. Wi­dzi­my ruch po­wta­rza­ją­cych się od­wie­dza­ją­cych dany rejon, ale nie wiemy, kto to jest, nie mamy też żad­nych in­for­ma­cji o wła­ści­cie­lu da­ne­go urządze­nia” – tłumaczył Kaveh Me­ma­ri, przedstawiciel firmy.

Z porównaniem do plików cookies nie zgadzają się przedstawiciele orga­ni­za­cji Big Bro­ther Watch, zajmującej się walką o prawo do prywatności. Podkreślają oni, że w Wielkiej Brytanii obowiązuje prawo, które nakazuje poinformować internautę i uzyskać jego aprobatę na stosowanie ciasteczek. W wypadku technologii zastosowanej w śmietnikach o wyrażaniu jakiejkolwiek zgody przez przechodniów nie było mowy.

Z powodu wywołanych kontrowersji firma zrezygnowała na razie z prób­nych testów śle­dze­nia smart­fo­nów. „Nasze urzą­dze­nia zbie­ra­ją ogra­ni­czo­na ilość da­nych, które są ano­ni­mo­we. Chcie­li­śmy w ten spo­sób spraw­dzić nową tech­no­lo­gię i jej za­sto­so­wa­nie w prak­ty­ce. Cie­ka­wi by­li­śmy też spo­łecz­ne­go przy­zwo­le­nia na tego typu prak­ty­ki. Być może za kilka lat bę­dzie­my świad­ka­mi roz­wo­ju ta­kich tech­no­lo­gii” – dodał przedstawiciel Renew.

Pomimo wyjaśnień władze Londynu zażądały zdemontowania śmietników. „Tego typy tech­no­lo­gie muszą mieć przyzwole­nie społecz­ne, do­ty­ka­ją bo­wiem pu­blicz­nej stre­fy, w któ­rej się wszy­scy po­ru­sza­my” – wyjaśnił rzecznik City of Lon­don Cor­po­ra­tion.

Decyzja władz londyńskiego City ucieszyła również działaczy organizacji walczących o prawo do prywatności. „Cie­szę się, że wła­dze Lon­dy­nu za­re­ago­wa­ły sta­now­czo do­ma­ga­jąc się prze­rwa­nia tego typu te­stów. Ten przy­kład po­ka­zu­je jak łatwo dziś wpro­wa­dzić w życie tech­no­lo­gie za­gra­ża­ją­ce na­szej pry­wat­no­ści. Każda akcja, która wiąże się z prze­twa­rza­niem da­nych oso­bo­wych, musi być zgod­na z usta­wą. Być może warto uści­ślić obec­ne prawo po to , aby tego typy sy­tu­acje nie zda­rza­ły się bez spo­łecz­ne­go przy­zwo­le­nia” – skomentował Nick Pic­kles z Big Bro­ther Watch.

na podstawie: PAP