Prymat prawa Unii Europejskiej nad prawem krajowym, likwidacja zasady jednomyślności w Radzie Unii Europejskiej, zwiększenie kompetencji Brukseli w zakresie polityki klimatycznej. To tylko część z rozwiązań zmierzających do federalizacji Europy, których wdrożenie w swoim najnowszym raporcie rekomendują deputowani do Parlamentu Europejskiego.

Komisja Spraw Zagranicznych i Komisja Prawna przyjęły raport dotyczący rewizji traktatów o Unii Europejskiej. Propozycje zawarte w dokumencie jednoznacznie wskazują na poparcie europosłów dla projektu dalszej federalizacji Europy.

W pierwszej kolejności eurodeputowani chcą uznania prymatu prawa unijnego nad prawem krajowym państw członkowskich. Ich zdaniem zasada ta powinna zostać wpisana do traktatów, aby obowiązywała we wszystkich krajach należących do UE.

Zmienić miałyby się także warunki głosowania w Radzie Unii Europejskiej, o czym od dłuższego czasu informują media. Członkowie wspomnianych komisji opowiedzieli się za podejmowaniem większej liczby decyzji większością kwalifikowaną, czyli likwidacją dotychczasowego prawa weta.

Bruksela zwiększyłaby swoje kompetencje w innych obszarach. Decydowałaby tym samym o kształcie polityki klimatycznej i o bioróżnorodności. Dodatkowo wspólne kompetencje zostałyby rozszerzone na sprawy zdrowia publicznego, ochrony ludności, przemysłu i edukacji.

Pod koniec listopada wnioski z raportu mają zostać poddane pod głosowanie w trakcie sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego.

Na podstawie: pap.pl, forsal.pl, europarl.europa.eu.