Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustaw: o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy oraz o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. Dzięki tym rozwiązaniom chronione mają być interesy pracowników, którzy stracili zatrudnienie z powodu bankructwa swojego dotychczasowego pracodawcy, a także rozszerzony ma zostać katalog niezaspokojonych świadczeń pracowniczych.

Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej poinformowała w komunikacie wydanym z okazji podpisania nowelizacji przez Dudę, iż celem zmian w prawie jest ochrona pracowników, którzy zostali poszkodowani w wyniku pozbawienia zatrudnienia oraz przysługujących im z tego tytułu świadczeń. Ponadto ustawodawcy chcą przyspieszyć udzielanie pomocy finansowej związanej z faktycznym zaprzestaniem działalności przez przeżywające kłopoty finansowe przedsiębiorstwo.

Warto przy tym zauważyć, że nowelizacja wspomnianych ustaw zmienia definicję pracownika, ponieważ od teraz chroni ona także roszczenia pracownicze małżonka pracodawcy, jego dzieci własne, dzieci drugiego małżonka i dzieci przysposobione, rodziców, macochę i ojczyma, osoby przysposabiające, rodzeństwo, wnuki, dziadków, zięciów i synowe, bratowe, szwagierki i szwagrów, o ile oczywiście wyżej wspomniane osoby świadczą pracę na rzecz członka swojej rodziny.

Ustawa wydłuża z 9 do 12 miesięcy okresy referencyjne uprawniające do uzyskania pieniędzy z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, przy czym ogółem rozszerzeniu ulega katalog niezaspokojonych świadczeń pracowniczych. Obejmuje on więc świadczenie z tytułu ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy za rok poprzedzający rok, w którym ustał stosunek pracy, a także, gdy stosunek pracy ustał w okresie nie dłuższym niż cztery miesiące po dacie wystąpienia niewypłacalności pracodawcy.

Na podstawie: money.pl.