Nacjonalizm Szturmowy to idea nacjonalistyczna – droga walki o rozwój i dobrobyt polskiego Narodu, a także o cywilizacyjną i kulturową rekonkwistę naszego kraju oraz kontynentu.

Świadomi historii i tradycji, z podniesioną głową patrzymy w przyszłość, gdyż to w niej kryje się droga do przywrócenia wielkości Narodowi polskiemu. Czując, że stoją za nami szeregi naszych przodków, wiemy że nie ma innej drogi niż walka i ostateczne zwycięstwo. Ponad tysiącletnia historia Polski i Polaków to coś, czego nie możemy się wyrzec ani uznać za niebyłe. Jesteśmy bowiem dumnymi synami i córkami swej krwi i ziemi. Biorąc na siebie odpowiedzialność za walkę w obronie Narodu oraz o jego odnowę, prezentujemy naszą Deklarację Ideową.

– – –

NARÓD
Za najwyższą wartość ziemską uznajemy polski Naród, a za cel jego dobro. Naród traktujemy nie tylko jako obecną rzeczywistość, ale przede wszystkim jako metafizyczną i ponadpokoleniową wspólnotę tych, którzy byli, są oraz będą – nierozerwalną jedność martwych, żywych i jeszcze nienarodzonych. Jednocześnie stanowi on wspólnotę naturalną, będąc żywym, duchowym i biologicznym organizmem. Wszystkie Polki i Polaków łączy typ etniczny, ojczysta ziemia, a także język, kultura i mentalność. Dopiero po zespoleniu w metafizyczną całość, elementy te tworzą Naród i wspólnotę narodową.

RODZINA
Zdrową, tradycyjną rodzinę uważamy za fundament Narodu oraz za podstawę prawidłowo funkcjonującej gospodarki państwa. Dla Nacjonalizmu Szturmowego absolutnym priorytetem jest powstrzymanie kryzysu demograficznego, prowadzącego do biologicznego wyniszczenia Narodu. W obliczu powolnego, lecz nieustającego wymierania Narodów europejskich, a także konieczności ciągłej walki o przetrwanie w czasach inwazji ludów całkowicie obcych nam etnicznie i kulturowo, państwo powinno wspierać polskie rodziny, a w szczególności rodziny wielodzietne.

Rodzina stanowi obecnie ostatni bastion Europy. Pielęgnując więź z przodkami, pozostaje ostoją międzypokoleniowej pamięci, której zanik jest jednym z najtragiczniejszych następstw zgubnego wpływu liberalizmu i marksizmu kulturowego na Naród.

HISTORIA
Historia przekazuje nam nie tylko dumę i ponadpokoleniowe wartości – uczy nas także o błędach popełnionych w przeszłości, których nie wolno nam powtórzyć. Dlatego za wartościową uznajemy jej całość i przyjmujemy naszą historię ze wszystkimi wzlotami i upadkami, nie odrzucając żadnej jej części, gdyż ze wszystkich możemy czerpać wiele doświadczenia i nauki na przyszłość. Naród to w ujęciu historycznym wynik całości dziejów, jakie za Nim stoją, dlatego zarówno dzieje przed, jak i po chrzcie Polski stanowią dla Nacjonalizmu Szturmowego elementy ideologicznie wartościowe.

CYWILIZACJA EUROPEJSKA
Nie ograniczamy się do wąskiego pojmowania polskiego Narodu wyłącznie w granicach państwa – obecnych czy historycznych. Polski Naród stanowi integralną część kulturowego i historycznego dziedzictwa Cywilizacji Europejskiej, będącej wspólnotą zarówno duchową, jak i etniczną. Tylko w taki sposób go traktując, możemy w pełni zrozumieć sens naszej walki oraz najpełniej zadbać o jego należyty rozkwit. Nie ma Polski bez Europy, a Europa nie może istnieć bez Polski. Oczywistością jest więc, że musimy brać aktywny udział w walce w jej obronie i wykazać pełną solidarność z innymi Narodami Europy. Etniczna i duchowa tożsamość to wartości, o które walczymy, i których zamierzamy bronić.

DEMOLIBERALIZM I MARKSIZM KULTUROWY
Nasz Naród, podobnie jak inne Narody Europy, ma dziś dwóch podstawowych wrogów ideologicznych: marksizm kulturowy oraz liberalizm. Idee te odrzucamy jako służące interesom wąskiej grupy ludzi, kosztem zniewolenia i upodlenia przeważającej większości naszych rodaków. Walka z obiema tymi truciznami to jedno z najważniejszych wyzwań, aby przyszłe pokolenia mogły żyć w świecie oczyszczonym z ich duchowego i moralnego nowotworu.

EUROPA I MIĘDZYMORZE
Obecna sytuacja Europy zmusza nas do odważnego sformułowania stanowiska wobec innych Narodów. Wrogowie Cywilizacji Europejskiej działają ponadnarodowo, uderzając w każdą z nacji Europy. W tej sytuacji jedynym wyjściem jest wspólny front nacjonalistycznych sił wszystkich krajów naszego kontynentu przeciwko demoliberalizmowi parlamentarnemu, stanowiącemu śmiertelne zagrożenie dla naszej cywilizacji. Mając świadomość tragicznych skutków polityki multikulturalizmu, relatywizmu i kulturowego marksizmu, postulujemy walkę o przywrócenie wielkości Europie. Odrzucamy szowinizm, a także niepotrzebne antagonizmy między Europejczykami. Historia, jakkolwiek bardzo ważna i stanowiąca jeden z fundamentów naszej tożsamości, nie może przesłaniać teraźniejszości ani stanowić przeszkody w zjednoczeniu sił ponad narodami, gdy istnienie naszej cywilizacji i tożsamości są zagrożone. Jesteśmy głęboko przekonani, że jako Naród dojrzały, z ponad tysiącletnią historią, potrafimy oddzielić antagonizmy i historyczne konflikty od spraw bieżących, a także wyzwań przyszłości.

Miejsce Polski na mapie regionu i kontynentu widzimy przede wszystkim jako część projektu Międzymorza, czyli bloku państw Europy Środkowo-Wschodniej, który będzie wystarczająco silny, aby sprzeciwić się zarówno wschodniemu imperializmowi, jak i zachodniej zgniliźnie.

W kwestiach relacji z poszczególnymi państwami stoimy na stanowisku trzeźwej polityki realizującej interes narodowy i w żadnym wypadku nie wyrzekamy się idei jego nadrzędności. Nie zapominamy jednak, że interesy Narodu polskiego, Międzymorza oraz Europy są ze sobą ściśle powiązane. Zdrowa kondycja całego naszego kontynentu na płaszczyźnie politycznej, kulturowej i etnicznej to także ogromny pozytyw dla Polski. Z tego powodu jako Szturmowcy uważamy, że nie możemy brać udziału w działaniach, które przyniosłyby straty czy to społecznościom regionalnym, czy też europejskiej. Europa, jako wspólnota cywilizacyjna, jest czymś, co chcemy współtworzyć, wspierać oraz bronić.

RELIGIA
Człowiek był, jest i pozostanie istotą religijną. Nacjonalizm Szturmowy, doceniając wagę wynikających z religii duchowych i moralnych imperatywów dla życia Narodu, jednocześnie jest neutralny w kwestiach religijnych i uznaje je za indywidualną sprawę każdego obywatela. Jako że bliski jest nam tradycjonalizm integralny, uważamy że wyznawana religia musi być zakorzeniona w europejskiej tradycji i kulturze, których nierozerwalną część stanowiła od zawsze i wraz z nimi przez wieki nas kształtowała. Prawną ochronę tradycyjnych wartości, na których wyrósł nasz Naród, uznajemy za konieczność.

NATURA
Nieodłącznym elementem życia Narodu jest natura. Ignorancja i utrata więzi z nią to jeden z powodów postępującej stopniowo degeneracji pokoleniowej, utraty tożsamości oraz świadomości narodowej i duchowej. Naród nie może istnieć w oderwaniu od naturalnego środowiska, z którego się wywodzi. Z tego wynika święty obowiązek ochrony natury oraz powrotu do ongiś powszechnej bliskości z nią.

USTRÓJ POLITYCZNY
Ustrój polityczny państwa polskiego, do jakiego dążyć będą Szturmowcy, służyć ma przede wszystkim zabezpieczeniu określonych wartości, a także warunków bytu i perspektyw dla Narodu. Odrzucamy doktrynerskie trzymanie się konkretnych modeli ustrojowych na rzecz podejścia funkcjonalnego. Ustrój polityczny i administracyjny ma przede wszystkim zabezpieczyć godne życie wszystkim obywatelom, swobodną możliwość rozwoju oraz równy dostęp do wszelkich społecznych i kulturowych osiągnięć, takich jak edukacja, opieka zdrowotna czy wypoczynek. Każdy obywatel powinien mieć zagwarantowaną ochronę praw pracowniczych, a także możliwość uczciwej pracy za godne wynagrodzenie oraz zapewnienia dostatniego życia sobie i swojej rodzinie. Pozycja społeczna każdego obywatela musi być prostą pochodną jego wartości jako człowieka, jego codziennej pracy, jak również wkładu w życie Polski i Polaków. Stawiając na taką organizację Narodu, odrzucamy archaiczny model arystokratyczny i panujący obecnie model plutokratyczny, wedle których pozycję obywatela określają jego pochodzenie, bogactwo lub koneksje.

GOSPODARKA
Rolą państwa w gospodarce nie jest realizowanie sztywnej, doktrynalnej wizji liberalnych planistów i ideologów. System społeczno-gospodarczy musi być dostosowany do potrzeb i wymogów Polaków – ma przede wszystkim zapewniać materialne podstawy godnego życia wszystkim obywatelom oraz możliwość rozwoju dla Narodu. W żaden sposób nie można dopuścić do doktrynalnego traktowania ekonomii, niezależnie czy to w duchu kapitalistycznym, czy też komunistycznym. Motto, które nam przyświeca i będzie przyświecało to „Ekonomia w służbie Narodu, a nie Naród w służbie ekonomii”.

SPOŁECZEŃSTWO
Mamy pełną świadomość, iż Naród dzieli się na klasy społeczne. Obecnie, w warunkach kapitalistycznej walki o dobra materialne, klasy posiadające niejednokrotnie w sposób zorganizowany wyzyskują klasy uboższe. Jest to niedopuszczalne i traktujemy to jako całkowite zaprzeczenie postulatu narodowego solidaryzmu. Rozumiemy także, iż między klasami społecznymi występują różnice interesów, potęgowane zwłaszcza przez wolnorynkowy kapitalizm. Naszym celem jest dążenie do zlikwidowania takich patologii i stworzenie systemu społecznego, gdzie poszczególne klasy społeczne rozwijać się będą wyłącznie dzięki swojej własnej pracy. Jednocześnie do czasu urzeczywistnienia tego modelu za konieczne uważamy otoczenie klas słabszych i uboższych systemową ochroną przed wyzyskiem i niesprawiedliwością społeczną – przede wszystkim prekariatu oraz grup zagrożonych ubóstwem.

Różnice społeczne i ekonomiczne są naturalną cechą zdrowo funkcjonującego Narodu. Dążenie do awansu ekonomicznego od zawsze było katalizatorem rozwoju gospodarki, podczas gdy sztuczne zrównywanie wszystkich jednostek za każdym razem kończyło się zabiciem wszelkiej przedsiębiorczości i innowacyjności. Hierarchiczna budowa społeczeństwa, pozbawiona sztucznych barier, daje możliwość wykazania swoich cnót najwybitniejszym jednostkom. Zadaniem państwa jest usuwanie przeszkód dla awansu ekonomicznego i społecznego poprzez zwalczanie nepotyzmu, łapówkarstwa, wyzysku oraz innych patologii charakterystycznych dla modeli komunistycznych i kapitalistycznych.

Finalnym celem Nacjonalizmu Szturmowego jest budowa społeczeństwa, w którym funkcjonuje wielopłaszczyznowa współpraca wszystkich warstw i klas społecznych, zapewniająca równomierny rozwój obejmujący wszystkich członków Narodu.

ARYSTOKRACJA DUCHA
Nacjonalizm w rozumieniu szturmowym to nie tylko ideologia i program polityczny. To przede wszystkim postulat Arystokracji Ducha i stworzenia prawdziwej elity intelektualnej. Sprzeciwiając się nihilizmowi oraz hedonizmowi, które prowadzą do powszechnej degeneracji i upodlenia, a także roszcząc sobie prawo do ideowego i politycznego przewodzenia Narodowi, przy jednoczesnym ukierunkowywaniu go ku rozwojowi, sami nakładamy na siebie obowiązek prezentowania możliwie najwyższego poziomu intelektualnego, moralnego oraz duchowego. Nieustanny wzrost sfer duchowej, intelektualnej i fizycznej uważamy za konieczny postulat w dziele odrodzenia Narodu polskiego.

– – –

Tak pojmowany nacjonalizm to Idea wierności etnosowi i krajowi, które stanowią dwa podstawowe czynniki składowe Narodu. Oba te święte elementy są dla nas kluczowymi wartościami, których będziemy bronić, i o których rozwój będziemy dbać. W walce tej dochowamy wierności tradycji, a także wartościom, jakie nam przekazano.

Niniejsza deklaracja ideowa Szturmowców to manifest wszystkich tych, którzy gotowi są ponieść brzemię walki o budowę silnej, sprawiedliwej i suwerennej Polski dla całego Narodu polskiego. To manifest tych, którzy mają świadomość, że Polska to także część Europy i gotowi są walczyć o to, by nasz kontynent zachował swą kulturową, etniczną i cywilizacyjną wielkość. To manifest nowoczesnego narodowego solidaryzmu, który zapowiada twardą walkę o godny byt Narodu. To wreszcie manifest nowoczesnego Narodowego Radykalizmu XXI wieku.

Każdego, kto podpisze się pod powyższą deklaracją i zechce zasilić szeregi Szturmowców, powitamy jako naszego Brata i Towarzysza.

Warszawa, dnia 27 listopada 2017 r.

Deklarację opublikowano na łamach internetowego miesięcznika „Szturm”.